Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kleneč Obec Kleneč

Co vyřídím na úřadě

Přihlašování k trvalému pobytu v obci

  • Co k tomu potřebujete? U osob starších 15 let platný občanský průkaz, rodné listy dětí společně nahlašovaných do 15 let jejich věku . Dále doklad o vlastnictví objektu, do něhož se chcete přihlásit (kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí..). V případě, že se přihlašujete k trvalému pobytu do objektu, který není ve vašem vlastnictví, musíte u přihlášení předložit souhlas majitele tohoto objektu s přihlášením vaší osoby. Správní poplatek za přihlášení 1 osoby starší 15 let stojí  50,–Kč.
    Občan je povinen požádat o vystavení nového občanského průkazu a to do 15 pracovních dnů ode dne provedení změny. 

 

Nejčastější dotazy k agendě evidence obyvatel

1. Trvalý pobyt novorozence

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území ČR trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství ČR určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.

V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle předchozího odstavce, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky, v případě, že se narodil v cizině; obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem.

2. Kde nahlásit změnu pobytu

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 

3. Co předložit při změně trvalého pobytu? Jaké doklady si mám vzít s sebou, když se chci přihlásit k trvalému pobytu?

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje
      1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu  občana,
      2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby   nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, která je byt/objekt oprávněna užívat

 

4. Kam změnu trvalého pobytu nehlásit, aneb co udělá registr za Vás - návod na stránkách Zakladních registrů -   http://www.szrcr.cz/registr osob

 

5. Co je doručovací adresa a jak si ji zřídit

Podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech můžete, v případě, že se nezdržujete na adrese trvalého pobytu, požádat o zavedení doručovací adresy do informačního systému evidence obyvatel. Tzv. doručovací adresa, je referenčním údajem podle zákona o základních registrech a je to adresa, na kterou Vám budou přednostně doručovány písemnosti od orgánů veřejné moci.

Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR.

Do informačního systému evidence obyvatel je pak tato adresa zavedena následujícími třemi způsoby:

• vyplníte formulář „Hlášení adresy pro doručování“ v listinné podobě. Formulář podepíšete a předložíte doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) přímo na ohlašovně příslušného úřadu nebo
• vyplníte formulář a s úředně ověřeným podpisem podáte na podatelně příslušného úřadu, případně zašlete prostřednictvím doručovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky (tím, že formulář převede do elektronické podoby) zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem, anebo
• pověříte zmocněnce na základě ověřené plné moci k nahlášení doručovací adresy do informačního systému rovněž na ohlašovně příslušného úřadu.

Za ohlášení, změnu nebo zrušení adresy pro doručování není stanoven žádný správní poplatek.

Formulář "Hlášení adresy pro doručování" je k dispozici na příslušném úřadu nebo na internetových stránkách Správy základních registrů.

6. Jakým způsobem ukončit trvalý pobyt na území ČR

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupiteskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.

7. Jakým způsobem se dostanu na adresu ohlašovny

Pravomocným rozhodnutím o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (§ 12 zák. č. 133/2000 Sb.) nebo nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložit doklady k ubytování, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny (§ 10a zák. č. 133/2000 Sb.)

Úřad

Tísňová telefonní čísla

Policie ČR: 158

Záchranná služba: 155

Hasičský záchranný sbor: 150

Mohlo by Vás zajímat

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

nahoru